Dzisiaj jest: 27.9.2021, imieniny: Damiana, Mirabeli, Wincentego

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w jeleniej Górze - ogłoszenie

Dodano: rok temu Czytane: 939

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY o konkursie na kandydata na stanowisko DYREKTORA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W JELENIEJ GÓRZE

Dyrektor Biura Wystaw Artystycznych w jeleniej Górze - ogłoszenie
OGŁOSZENIE 
PREZYDENTA MIASTA JELENIEJ GÓRY
o konkursie na kandydata na stanowisko
DYREKTORA BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
W JELENIEJ GÓRZE
ul. Długa 1, 58-500 Jelenia Góra

 
 1. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria:
 1. wykształcenie wyższe z dziedziny sztuk plastycznych, historii sztuki, kulturoznawstwa lub organizacji i zarządzania w kulturze, pożądane studia podyplomowe, szkolenia lub kursy z zarządzania,
 2. co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym w instytucji kultury lub związane z działalnością kulturalną oraz prowadzeniem własnej działalności gospodarczej związanej z kulturą,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie,
 4. kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym,
 6. zdolności organizacyjne i menedżerskie, pozwalające na zarządzanie zespołem oraz koordynację projektów artystycznych,
 7. znajomość zasad funkcjonowania instytucji kultury, w tym przepisów prawnych,
 8. znajomość zagadnień pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa,
 9. pożądane doświadczenie w realizacji remontów i inwestycji,
 10. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym.
 1. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:
 1. życiorys (CV),
 2. wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający motywację do kandydowania na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze,
 3. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych),
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy, dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczeń oraz innych umów), kserokopie ukończonych kursów, szkoleń, certyfikatów,
 6. opinie i referencje z poprzednich miejsc pracy,
 7. życiorys (CV) i wniosek o przystąpieniu do konkursu powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Miasto Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 125 z późn. zm.)”,
 8. pisemną, autorską koncepcję funkcjonowania (programowa/plan rozwoju, organizacyjna i finansowa, w tym alternatywne źródła finansowania) Biura
  Wystaw Artystycznych
  w Jeleniej Górze, na okres obejmujący trzy lata począwszy od 1 stycznia 2021 r., uwzględniająca pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 9. wykaz zrealizowanych projektów ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych, środków z budżetu państwa, z podaniem wysokości i źródeł finansowania,
 10. wykaz zrealizowanych remontów i inwestycji,
 11. zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku kierowniczym,
 12. oświadczenie „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana (skazany) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 13. oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1440 z późn. zm.),
 14. wszelkie sporządzone przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane.
 1. Zastrzega się możliwość weryfikacji informacji zawartych w ofercie.
 2. Informacji na temat warunków organizacyjno-finansowych działalności Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze udziela Wydział Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308, tel. 075/ 75-46-178, kultura@jeleniagora.pl.
 3. Projekt umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze dostępny na bip.jeleniagora.pl „Ogłoszenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry”.
 4. Wniosek o przystąpienie do konkursu oraz wymagane dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta Jelenia Góra, Wydział Kultury, 58-500 Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, pokój 308; w terminie do 23 listopada 2020 r. do godz. 15.30; w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Dyrektora BWA w Jeleniej Górze” oraz imieniem i nazwiskiem kandydata, dokładnym adresem do korespondencji, e-mailem i/lub numerem telefonu kontaktowego; za datę złożenia uważa się datę wpływu do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Jelenia Góra; oferty które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej i zostaną odesłane.
 5. Do przeprowadzenia konkursu Prezydent Miasta Jeleniej Góry powoła komisję konkursową zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r.
  o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194 z późn. zm.) i określi tryb jej pracy.
 6. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap - sprawdzenie ofert pod względem spełniania warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie bez udziału kandydatów; II etap - rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 7. Przewidywany termin rozpatrzenia wniosków o przystąpienie do konkursu nastąpi do dnia 4 grudnia 2020 r.
 8. Kandydat wyłoniony w konkursie zostanie powołany na stanowisko Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze na okres trzech lat.
Prezydent Miasta
Jeleniej Góry

http://bip.jeleniagora.pl/oferta-pracy/13742/ogloszenie-o-konkursie-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-biura-wystaw-artystycznych-w-jeleniej-gorze