Dzisiaj jest: 22.10.2021, imieniny: Haliszki, Lody, Przybysłšwa

Krzysztof Rapsa i trzy majowe wystawy Warszawie

Dodano: 9 lat temu Czytane: 4799 Autor:

Pierwszy wernisaż 8 maja 2013 g. 18:30. Wystawa w QADRAT GALLERY, CH Panorama, ul. Witosa 31 lok 140 na Ip.

Krzysztof Rapsa i trzy majowe wystawy Warszawie

Krzysztof Rapsa i trzy majowe wystawy Warszawie

Wernisaż 8 maja 2013 g. 18:30. Wystawa czynna: 8-22 maja 2013, QADRAT GALLERY, CH Panorama, ul. Witosa 31 lok 140 na Ip.  

Wernisaż 9 maja 2013 g. 18:30. Wystawa czynna: 9-23 maja 2013, FUNDACJA KOBIECA PRACOWNIA I FUNDACJA POLSKA OBYWATELSKA, Warszawa ul. Marszałkowska 7  

Wernisaż 10 maja 2013 g. 18:30. Wystawa czynna: 10-24 maja 2013, GALERIA 8PLUS, Warszawa al. Sapieżyńska 8  

 

Krzysztof RapsaKrzysztof Rapsa – malarz, grafik.

 

Malarz, gra­fik. Mieszka i two­rzy w Kosza­li­nie. Zało­ży­ciel grupy arty­stycz­nej TWA, która pro­mo­wała mło­dych twór­ców. Aktu­al­nie czę­sto współ­two­rzy duet arty­styczny z Alek­sijem Bogu­sto­vem prof. Kate­dry Sztuk Pięk­nych Uni­wer­sy­tetu w Grod­nieCzło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków i członek Sto­wa­rzy­sze­nia Pro­mo­cji Arty­stów Wybrzeża ERA-ART w Gdyni. Od 2013 r. artysta jest objęty Patronatem Artystycznym – Artistic Guarantee of Art Imperium.

 

Jego malar­stwo to świat arty­stycz­nej fan­ta­zji, świat róż­no­ra­kich sko­ja­rzeń. W latach osiem­dzie­sią­tych cykl wystaw w gale­riachRepu­bliki Fede­ral­nej Nie­miec tj. w Kolo­nii, Düs­sel­dor­fie, Hil­den i w Solin­gen roz­po­czął jego przy­godę z kolo­rem pro­wa­dzącą go przez sze­reg wystaw w kraju i za gra­nicą. Wysta­wiał m.in. w Amba­sa­dzie RP i w Gale­rii Pol­skiego Insty­tutu Kul­tury POSK w Lon­dy­nie, w Gale­rii Cen­trum Sztuki Współ­cze­snej “Solvay” w Kra­ko­wie, w Muzeum Tech­niki i Komu­ni­ka­cji w Szcze­ci­nie, w Gale­rii Tizen­gauza i w Państwo­wym Muzeum w Grod­nie, w Pałacu Repu­bliki w Miń­sku na Bia­ło­rusi, w Gale­rii ZLP i Gale­rii Porthos w War­sza­wie, w Gale­rii Pro­file w Gdyni, w Gale­rii Sztuki Glaza Expo w Gdań­sku, w Muzeum w Kosza­li­nie. W Gale­rii van Golik w War­sza­wie otwo­rzył sezon arty­styczny 2012. We wrze­śniu 2012r. w pre­sti­żo­wej Gale­rii Jang Sun w Seulu miała miej­sce jego indy­wi­du­alna wystawa, gdzie okrzyknięto go “poetą koloru”.

Wielki sukces Rapsy w Seulu – wrzesień 2012r.  

Artystyczna przy­goda z kolo­rem pro­wa­dzi go przez sze­reg wystaw w kraju i za gra­nicą. W Seulu został okrzyk­nięty “poetą koloru” , a najbardziej znaczące czasopisma i magazyny o sztuce ( Miso­ol­si­dae, Cul­ture & Busi­ness, Jur­nal CNB+ARTiN, Tygo­dnik Kul­tu­ralny), zamieściły entuzjastyczne opinie i recenzje zaliczając go do wybitnych abstrakcjonistów świata, a infor­ma­cje i zdję­cia z otwar­cia wystawy poja­wiły się w The Korea Herald i The Korea Times. Rapsa jest pierwszym malarzem nie tylko z Polski ale z Europy, którego zaprosiła prestiżowa Galeria Jan Eun znajdująca się w samym centrum stolicy Korei Płd.

 

Znawcy i krytycy uznali, że abstrakcje Polaka są jedne z najlepszych jakie widzieli w ostatnich kilkunastu latach. O wystawie Rapsy powiadomionych zostało ponad 40 tys. azjatyckich kolekcjonerów, a banery z jego wizerunkiem wisiały na ścianach w centrum światowe metropolii. W Seulu otrzymał światowe wyróżnienie – jako jedyny zagra­niczny arty­sta został zapro­szony na Festi­wal Sztuki Kore­ań­skiej. Jeden z jego obrazów trafił do kolekcji prezydent Korei Płd. Pani Park Guen-Hie. Telewizja KBS użyła obrazy Rapsy przy realizacji dwóch seriali filmowych, które aktualnie wyświetalne są w koreańskiej telewizji. Wystawa Rapsy w Galerii Jang Eun Sun spo­wo­do­wała, że stał się on naj­bar­dziej zna­nym współ­cze­śnie two­rzą­cym pol­skim mala­rzem w Korei Płd.

 

“Wystawa pol­skiego abs­trak­cjo­ni­sty spo­wo­do­wała, że stał się on naj­bar­dziej zna­nym współcze­śnie two­rzą­cym pol­skim mala­rzem w Korei Płd. O malar­stwie Rapsy napi­sały naj­poważ­niej­sze spe­cja­li­styczne maga­zyny i cza­so­pi­sma, jak Miso­ol­si­dae, Cul­ture & Busi­ness Jur­nal CNB+ARTiN i Tygo­dnik Kul­tu­ralny, a infor­ma­cje i zdję­cia z otwar­cia wystawy poja­wiły się w The Korea Herald i The Korea TimesThe Art. Maga­zine Miso­ol­si­dae zamie­ścił entuzjastyczne recen­zje oce­nia­jąc, że Rapsa należy do świa­to­wej czo­łówki abs­trak­cjo­ni­stów — “nie pre­ten­duje, on już tam jest.” – cyt. z tek­stu Amba­sady RP w Seulu z 1 paź­dzier­nika 2012r.

 


W 2010r.otrzymał nagrodę Pre­zy­denta Kosza­lina za suk­cesy twór­cze w kraju i za gra­nicą. Został wyróż­niony Kosza­liń­skim Orłem 2011. Otrzy­mał nagrodę VI Mię­dzy­na­ro­do­wego Bien­nale Malar­stwa i Tka­niny “Barwy i Faktury“w Gdyni (2011). W 2012r. został uho­no­ro­wany nagrodą jubi­le­uszową Prezy­denta Kosza­lina za 25 lat pracy twór­czej. W 2012r. w Seulu otrzy­mał hono­rowe wyróż­nie­nie — jako jedyny zagra­niczny arty­sta został zapro­szony na festi­wal sztuki kore­ań­skiej. W 2012r. otrzy­mał nagrodę Euro­pej­skiego Kon­kursu Malar­stwa “Barwy Morza” w postaci indy­wi­du­al­nej wystawy w 2013r. na słyn­nej fre­ga­cie“Dar Pomo­rza” przy­znaną przez Cen­tralne Muzeum Morskie .Krzysztof Rapsa, Kompozycja.

 

Obrazy Krzysz­tofa Rapsy użyto do reali­za­cji filmu “Sztuka fizyki”, a jego twór­czość zapre­zen­to­wana została w fil­mie Leszka Orle­wi­cza “Na szczę­ście jest sztuka”, zre­ali­zo­wa­nego pod patro­na­tem Muzeum Naro­do­wego W Gdań­sku. Foto­gramy jego obra­zów użyto do reali­za­cji popu­lar­nej kore­ań­skiej tele­no­weli (tele­wi­zja KBS). Jego obrazy zdo­biły ściany pomiesz­czeń w któ­rych roz­gry­wały się akcje pol­skiego fabu­lar­nego filmu “Anty­te­ra­pia”. Jego obrazy wyko­rzy­stano w wielu wydaw­nic­twach. Jest auto­rem okła­dek wydaw­nictw lite­rac­kich. Prace Rapsy znaj­dują się w zbio­rach gale­ryj­nych, muzealnych, pry­wat­nych w kraju i zagra­nicą (m.in. w Nie­m­czech, Danii, Szwe­cji, Fran­cji, USA, Kanadzie, Austra­lii, na Bia­ło­rusi, w Anglii, Holan­dii i w Korei Płd.).

 

Przed wystawami w Rzymie, z których pierwsza odbędzie się 16 czerwca br. Rapsa w dniach 8,9,10 maja pokaże swoja twórczość w Warszawie. Szeroka promocja jego malarstwa zostanie zaprezentowana w relacjach i reportażach telewizyjnych, które uwieńcza również wydarzenia we Włoszech..

 

W Warszawie artysta oprócz prac z lat ubiegłych zaprezentuje najnowsze, jeszcze publicznie nie pokazywane.