Dzisiaj jest: 8.5.2021, imieniny: Kornela, Lizy, Stanisława

Regulamin

Regulamin www.artimperium.pl

Postanowienia Ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług portalu kulturalnego  www.artimperium.pl. W szczególności warunki zawierania i rozwiązywania umów 
(składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego. Właścicielem serwisu jest ED-Project Magdalena Woźniak z siedzibą w Warszawie,  przy ul. 1 Sierpnia 35/46, o numerze NIP: 524-174-19-18 Regon 016296672, zarejestrowany w CEIDG  Rzeczpospolitej Polskiej, dalej zwanym „Sprzedającym”.
    
info@artimperium.pl
tel.: +48 606-37-38-39 Niniejszy Regulamin zawiera:

§1 Określenie zakresu działalności  

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

§4 Tryb postępowania reklamacyjnego

§5 Przetwarzanie i Ochronę Danych Osobowych 

§6 Postanowienie Końcowe
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
Sprzedającym – należy przez to rozumieć właściciela serwisu
Konsumencie – należy przez to rozumieć, użytkownika lub kupującego będącego osobą fizyczną dokonującą rejestracji w Serwisie lub dokonującą zakupu jakichkolwiek produktów lub usług za pośrednictwem serwisu w celu niezwiązanym bezpośrednio z  działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
Serwisie – należy przez to rozumieć platformę sprzedażową, prowadzoną przez Sprzedającego.

§1 Określenie zakresu działalności 

1.    Założenia profilu (usługa bezpłatna).
2.    Dodawania ofert/ ogłoszeń (usługa bezpłatna).
3.    Promowania wydarzeń i ofert (usługa czasowo bezpłatna).
4.    Patronat Medialny (usługa promocyjna bezpłatna – przyznawana przez Art Imperium do wybranych wydarzeń kulturalnych i przyznawana wybranym Artystom oraz usługa płatna wg indywidualnych uzgodnień).
5.    Reklamy (usługa płatna - obecnie nieaktywna).
6.    Informacje szczegółowe dotyczące płatnych usług i kosztu Promocji Ofert i Wydarzeń serwisu znajdują się w Cenniku.
7.    Informacje szczegółowe dotyczące Reklam i kosztu publikowanych w serwisie znajdują się w dziale Reklama.
8.    Informacje szczegółowe dotyczące Patronatów Medialnych/ Artystycznych znajdują się w dziale Patronat Medialny.
.  

§2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1.    Serwis umożliwia zamówienie oferowanych towarów, korzystając z powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
    
2.    Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez Użytkownika celem skorzystania z Serwisu, a które uniemożliwiają lub utrudniają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.

§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów oraz realizacji zamówień

1.    Warunkiem skorzystania z oferty sklepu jest uprzednie zapoznanie się z udostępnionymi na stronie serwisu: zasadami dokonywania zakupów, informacjami o materiałach i cennikiem (podane ceny w walucie polskiej PLN, z podatkiem VAT) a także wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2.    W celu zakupu usługi/ produktu dostępnego w serwisie, Użytkownik wybiera pozycje „krok po kroku” lub wybiera inną dostępną ścieżkę zakupu, w postaci spisania wytycznych do zamówienia w mailu wysłanym na adres info@artimperium.pl  i potwierdzeniu mailem zwrotnym formularzem zamówienia lub fakturą pro-forma – wg potrzeb. Zamówienia telefoniczne również muszą być potwierdzone zaakceptowanym przez klienta drogą mailową formularzem zamówienia.
3.    Zawarcie umowy następuje w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4.    Zamówienie jest realizowane niezwłocznie po zawarciu umowy.
5.    Użytkownik może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać  w formularzu dane, niezbędne do wystawienia odpowiedniego dokumentu.
6.    Dostawa zakupionych produktów odbywa poprzez publikację/ promocję zgodnie z zamówieniem w serwisie www.artimperium.pl 
7.    W przypadku zgłoszenia reklamacji, Sprzedający ponosi odpowiedzialność w ciągu 2 lat od wydania rzeczy będącej przedmiotem zakupu w przypadku niezgodności produktu z zawartą umową, zgodnie z § 4 niniejszego regulaminu.
8.    Konsument może zrezygnować z towaru kupionego w  serwisie internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
9.    Odstąpienie od umowy może nastąpić w ten sposób, że konsument podpisze załączony do produktu formularz odstąpienia od umowy oraz wyśle je na wskazany adres Sprzedającego lub wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą poczty elektronicznej Sprzedającego na adres: info@artimperium.pl 
10.   Wyżej określony sposób wyrażenia oświadczenia woli od odstąpieniu od umowy nie wyłącza złożenia takiego oświadczenia w inny sposób, o ile wyraża on wolę konsumenta w sposób dostateczny.
11.    Sprzedający, w przypadku wykonania przez konsumenta prawa do odstąpienia od umowy zwraca konsumentowi niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy,  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym  koszt przesyłki produktu do konsumenta z zastrzeżeniem ust. 13 niniejszego paragrafu.
12.    Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
13.    Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, przez co należy w szczególności rozumieć koszt odesłania towaru z powrotem do sprzedającego  (zgodnie z zasadą wyrażoną w orzeczeniu ETS w sprawie C-511/08 oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami).
14.    Sprzedający niezwłocznie przekazuje konsumentowi potwierdzenie przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną – przy wykorzystaniu wskazanego przez konsumenta adresu poczty elektronicznej lub przy użyciu innego środka komunikowania się, jeżeli użycie poczty elektronicznej nie jest możliwe.
15.    Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, odstąpienie od umowy nie dotyczy towarów, których zwrot ze względów higienicznych jest niedopuszczalny oraz towarów nieprefabrykowanych, służących zaspokojeniu indywidualnych potrzeb Kupującego.
§ 4 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.    W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, kupującemu przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@artimperium.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: ED-Project ul. 1 Sierpnia 35/46, 02-134 Warszawa

2.    Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane: 
•    imię i nazwisko
•    adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
•    przedmiot reklamacji
•    przyczynę reklamacji
•    podpis (tylko w przypadku reklamacji składanej pocztą)
•    zdjęcia pokazujące przyczynę reklamacji jeśli jest możliwe ich wykonanie


3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Sprzedającego niezwłocznie.

4.    O rezultacie reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.

5.    W razie uwzględnienia reklamacji, Sprzedający zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb naprawy towaru lub wymiany towaru wolny od wad – a jeżeli nie jest to możliwe -  obniżenia ceny.

6.    Jeżeli wada rzeczy sprzedanej jest istotna, konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

§5 Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych

1.    Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności zgodnej z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i dostępnej pod adresem http://artimperium.pl/strona/polityka-prywatnosci 
     
§6 Postanowienie Końcowe

1.    Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin http://artimperium.pl/strona/regulamin 
2.    Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
Zmiany regulaminu nie mogą pogarszać sytuacji prawnej konsumentów zawierających umowy na podstawie poprzedniej wersji regulaminu.

3.    Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.

4.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204),ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

Zapisz się do newslettera:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu usług i produktów partnerów właściciela serwisów.